Państwowej Szkoły Wyższej im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej
A A A

Dyrektor szkoły, na wniosek rodziców lub na wniosek ucznia pełnoletniego, zwalnia ucznia z realizacji zajęć wychowania fizycznego, informatyki, na podstawie opinii o braku możliwości uczestniczenia ucznia w tych zajęciach wydanej przez lekarza, na czas określony w tej opinii lub z wykonywania określonych ćwiczeń fizycznych na zajęciach wychowania fizycznego, na podstawie opinii o ograniczonych możliwościach wykonywania przez ucznia tych ćwiczeń wydanej przez lekarza, na czas określony w tej opinii. Wzór wniosku w załączeniu.